แบบ บก.11
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนราชการ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

.

รวมเป็นเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

ข้าพเจ้า ตำแหน่ง
         ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้
ลงชื่อ
วันที่ เดือน พ.ศ

   Download PDF File